ЛЕГКА АТЛЕТИКА

208 маху » є більш раціональною та у разі однакової фізичної під - готовленості штовхальник , який використовує цей варіант тех - ніки , покаже значно ліпший результат . 3. Методика навчання техніки штовхання ядра ( на прикладі способу « зі скоку ») Навчання техніки штовхання ядра можна здійснювати на будь - якому майданчику , стадіоні , місцевості з твердим ґрун - том . Круг і спеціальна розмітка полегшують оволодіння тех - нікою . На початку навчання потрібно використовувати по - легшене ядро (3 кг для жінок і 4–6 кг для юнаків і чоловіків ). Щоб уникнути травм , слід дотримуватися таких дій : у разі гру - пового навчання штовхання ядра здійснювати лише в одно - му напрямку ; виконувати завдання тільки після команди або розпорядження ; інтервал між спортсменами має становити 3–4 м ; за ядрами можна виходити лише з дозволу виклада - ча або тренера . Опановуючи елементи техніки , необхідно спрямовувати ува - гу початківців на правильне виконання рухів . Навчання штов - хання ядра здійснюють у такій послідовності : Завдання 1. Скласти уявлення про техніку штовхання ядра . Засоби : 1. Розповідь про суть та особливості техніки штов - хання ядра . 2. Пояснення правил і організації змагань зі штов - хання ядра . 3. Демонстрування техніки штовхання ядра ( зраз - ковий показ , перегляд кінограм , кінокільцівок , фотографій ). Методичні вказівки . Для створення уявлення слід застосо - вувати відеоматеріали з технікою спортсменів високого класу . Показуючи відео , варто зупинятися на основних та другоряд - них ланках техніки . Водночас потрібно пояснювати вплив чин - ників на дальність польоту ядра . Завдання 2. Навчити тримати і виштовхувати ядро . Засоби : 1. Тримання ядра . 2. Перекидання ядра з руки в руку . 3. Кидання ядра і ловіння його лівою та правою рукою . 4. Ки -

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4Mg==